פורסם תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת

ב-7 בדצמבר 2016, פורסם ברשומות תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009, לאחר שאושר בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

התיקון הוסיף אפשרות להעברת היתר לגורם אחר, וכן התאים את סכומי האגרה של ההיתר ליכולת הייצור של מתקנים לייצור חשמל ולהספקי השידור של תדרי רדיו המשדרים בתדר בין 400-10 מגה-הרץ.

לפיכך, בתיקון הוספה תקנה 2א לפיה, היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג יהיה ניתן להעברה בלי שינוי בתנאיו ובתוקפו, כל עוד ניתן אישור לכך מהממונה מראש ובכתב. עם זאת, הממונה רשאי להתנות את מתן האישור בקבלת מידע, מסמכים וביצוע מדידות קרינה הדרושים לו לצורך קבלת החלטה כאמור. בנוסף, בסמכותו של הממונה לקבוע תנאים חדשים בהיתר כדי להבטיח עמידה בתנאיו.

לפי דברי ההסבר לתקנות, מטרת התיקון היא להביא להפחתת הנטל הרגולטורי המוטל כיום על המבקשים היתרים מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006.

לצפייה בפרסום ברשומות לחצו כאן