פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (10.9.2015) את תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, להערות הציבור.

מטרת תזכיר החוק היא לטייב את הרגולציה הסביבתית של מפעלים ופעילויות בעלי השפעה משמעותית על הסביבה, וזאת באמצעות יצירת הליך רישוי אחד במקום שורה של הסדרי רישוי בהם חייבים המפעלים כיום. במסגרת זו, מוצע בתזכיר החוק להחליף את ההסדרים של היתרי פליטה, אישור ותנאי רישיון עסק, היתרי רעלים וכן אישורים פרטניים כגון אישורי מנהל לפינוי פסולת מסוכנת ואישורי הקלות להזרמת מזהמים למערכת הביוב, ברישיון סביבתי משולב, שיסדיר את מרבית ההיבטים הסביבתיים של פעילות המפעל. כמו-כן, תזכיר החוק קובע את הסקטורים והפעילויות שעליהם יחולו הוראות החוק תוך קביעת ספי פעילות שמטרתם לתעדף טיפול ואסדרה של פעילויות בעלות השפעה סביבתית משמעותית. יצוין, כי הכנת תזכיר החוק לוותה בהליך היוועצות נרחב עם גורמי ממשלה שונים וכן עם גורמים רבים מהמגזר הציבורי, העסקי והמגזר השלישי.

ניתן להגיש הערות לנוסח תזכיר החוק עד ליום 15.10.2015.

נוסח תזכיר החוק: לחצו כאן.