פורסם תזכיר חוק קרינה מייננת

המשרד להגנת הסביבה הפיץ לאחרונה תזכיר חוק קרינה מייננת (קרינה ממקורות רדיואקטיביים).
החוק המוצע מציע הסדר חדש שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל כיום על העוסקים בקרינה מייננת, מאחר שהוא קובע משטר של רישיונות הניתנים לתקופה של חמש שנים, לעומת היתרים לשנה אחת שקבע ההסדר הישן בתקנות הרוקחים.
החוק המוצע מתייחס גם להוראות בעניין הקמת מתקן ואופן תפעולו, לביצוע הערכת מנות חשיפה של בני אדם לקרינה ולהוראות בנושאי רישוי, אכיפה, פיקוח, עיצומים כספיים, עונשין בגין פעולה ללא רישיון או בניגוד לו וקביעת אגרות.

לקריאת תזכיר החוק לחץ כאן