פורסם הנוסח הסופי של הסקר האסטרטגי הסביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים

התמונה להמחשה בלבד

גילוי מאגרי הגז בשנים האחרונות איפשר למדינת ישראל לספק חלק ניכר מצריכת האנרגיה שלה ללא תלות במקורות חיצוניים. בשנת 2012, שר התשתיות החליט על סגירת השטח הימי למתן זכויות חדשות בים, על מנת לבחון מחדש את מדיניות מתן הזכויות לחיפוש גז טבעי ונפט בים. לצורך בחינת המדיניות, הוחלט על הכנת סקר אסטרטגי סביבתי (סא"ס) לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים.

ביום 10 בנובמבר 2016, משרד התשתיות פרסם את הנוסח סופי של הסא"ס.

היות והסא"ס טרם בוצע בארץ, נערכה סקירה בינלאומית אודות יישום הסקר במדינות שונות. מסקירה זו נלמד כי הסא"ס הוא כלי אפקטיבי והמלצותיו מיושמות ומשפיעות על אופן ניהול משאבי הנפט והגז.

במסגרת בחינת הפן הסביבתי בסקר, בוצע איסוף של מידע הנוגע לבתי הגידול במים הריבוניים והכלכליים של ישראל, נותחו ההשפעות הסביבתיות של הפעולות הקשורות בחיפוש ובהפקה של נפט וגז טבעי בים וכן נבדקו רמות הרגישות של בתי הגידול. כל זאת, על מנת להתוות מדיניות שתסייע בשמירה על סביבה ימית יציבה.

בנוסף, בסקר נמנו השיקולים הכלכליים בפיתוח מקורות דלק בים, ובכלל זה, שימושים בים שעלולים להיות מושפעים מהפעולות הימיות, סיכונים ודרכי הטיפול בזיהום נפט.

לסיום, הוצגו המסקנות וההמלצות לפיהן יש לעדכן, בין היתר, מידע בנוגע לכמויות הנפט או הקונדנסייט (תעבית) לצורך ההיערכות הנדרשת לטיפול באירועי דליפה, הערכות כלכליות, נהלי בטיחות ונהלים לטיפול בחומרים מסוכנים.

לקריאת הסקר הסופי לחצו כאן