עדכון לקוחות: הוראת הממונה על שוק ההון – השקעות אחראיות בגופים מוסדיים

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה לאחרונה הוראה העוסקת בהשקעות אחראיות בגופים מוסדיים.

ההוראה החדשה קובעת כי גוף מוסדי ידרש להצהיר אם קיימים היבטים של "השקעות אחראיות" במדיניות ההשקעות שלו ולפרטן, כגון התייחסות לשילוב נושאים סביבתיים בניתוחי השקעות ושילוב השקעות שנועדו לממש תועלות חברתיות וסביבתיות.

לקריאת העדכון המלא בנושא לחצו כאן