הנחיות רשות המים בנושא חיובים בגין חריגות בשפכים

שפכיםרשות המים פרסמה לאחרונה הנחיות לתאגידי המים והביוב בעקבות ביטול צו הביניים שקבע בג"ץ במסגרת עתירות שהגישה התאחדות התעשיינים נגד רשות המים.

בעתירות אלו נתקפו כללי שפכי מפעלים ובמסגרתן ניתן בדצמבר 2014 צו המורה על הקפאת סעיף 16(ג) לכללים. צו זה קבע כי תאגידי המים והמועצות האזוריות ימשיכו לדגום מפעלים שקיבלו הקלות בתקני מזהמים בשפכים אך חיובים בגין חריגות שיימצאו במזהמים אלו יוקפאו. באפריל 2015 נקבע שהצו יצומצם רק לעניין חריגות במלחים.

במרץ 2016 נכנס לתוקף סעיף 16(ד) לכללים המאפשר למפעל שקיבל הקלה מהמשרד להגנת הסביבה לפנות לרשות המים בבקשה שלא לחייבו בגין חריגות בשפכים. הסעיף החדש נועד כדי לאפשר הכרה הדדית בין המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לעניין הקלות בשפכי תעשייה.

בינואר 2017 נמחקו העתירות לבג"ץ ואיתן בוטל הצו. על רקע כך פרסמה רשות המים את ההנחיות הבאות:

באשר לדיגומים שנערכו בתקופת הצו – תאגידי המים לא יפתחו בהליכי גבייה ולא ישלחו הודעות חיוב למפעלים שהגישו בקשות להקלה עד לקבלת החלטה על ידי הממונה.

 באשר לדיגומים שנערכו החל ממועד ביטול הצו (29.1.2017) – תאגידי המים יתנו למפעלים תקופת היערכות עד ה-30 לאפריל 2017 כדי לפנות לרשות המים לפי סעיף 16(ד) לכללים, ובמשך תקופה זו לא יפעלו התאגידים למימוש הודעות החיוב בעד דיגומים שנערכו ממועד ביטול הצו. בנוסף, מפעלים שהגישו למשרד להגנת הסביבה בקשה להקלה, שטרם הוכרעה, רשאים לפנות לממונה בבקשה לעיכוב ביצוע של החיובים עבור דיגומים הקשורים להקלה. הגשת בקשה כאמור לא תקנה עיכוב ביצוע אוטומטי.

לצפייה בהנחיות לחץ כאן