המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק הגנת הסביבה הכולל מספר תיקוני חקיקה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר חוק הגנת הסביבה (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017. במסגרת התזכיר מוצעים תיקונים למספר חוקים שנועדו ליישם את החלטת הממשלה בעניין צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו.

במסגרת התיקונים מוצע לבטל החובה בחוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006 להתקין תקנות בנושא רמות חשיפה לקרינה ומרחקי בטיחות. זאת משום שנסיונות לגיבוש טיוטת תקנות בנושא המוסכמת גם על משרדי האנרגיה והאוצר לא צלחו, ומשום שההוראות המחייבות הנקבעות בהיתרים הניתנים מכוח החוק מבטיחות את השמירה על בריאות הציבור.

עוד מוצע לבטל את החובה להתקין תקנות בנושא הקמה והפעלה של ניטור אוויר במסגרת חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008, משום שהנושא מוסדר בהוראות מקצועיות וטכניות שמפרסם המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, מוצע לבטל את החובה בחוק לקבוע הוראות לצמצום זיהום אוויר ממגוון סוגים של מקורות פליטה, על רקע ההסדרים החוקיים הקיימים שמסדירים את הנושא.

ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד לתאריך 12.12.2017 באתר קשרי ממשל.

לקריאת תזכיר החוק לחצו כאן