הממשלה אישרה את הרפורמה ברישוי עסקים

הממשלה אישרה בישיבתה מיום 3.12.2017 את הצעת ראש הממשלה ושר הפנים לפעול לביצוע רפורמה בתחום רישוי העסקים, על ידי קביעת הליך רישוי דיפרנציאלי שיקל על עסקים קטנים ובינוניים. זאת, בהמשך להחלטות ממשלה קודמות הנוגעות להפחתת הנטל הרגולטורי וליישום הרפורמה.

במסגרת הרפורמה יחולקו העסקים הנדרשים לקבל רישיון עסק לארבע קבוצות בהתאם לרמת המורכבות של סוג העסק, ולכל קבוצה יותאם מסלול רישוי שונה, כדוגמת הליך רישוי על יסוד תצהיר לעסקים ברמת המורכבות הנמוכה. בנוסף, יקבעו מספר סוגי עסקים עבורם לא ידרש רשיון עסק, והפיקוח על עסקים יהודק על מנת להרתיע ממסירת תצהירים כוזבים. כמו כן, יבוצעו שינויים בחקיקה הנוגעת להליכי הרישוי, יוקדם פרסומם של מפרטים אחידים לרישוי עסקים ותבחן ההיתכנות של הקמת מערכת דיגיטלית לרישוי עסקים.

כחלק מיישום ההחלטה, יפורסם תזכיר חוק לתיקון חוק רישוי עסקים, וייבחנו תיקוני החקיקה וההתאמות התקציביות הנדרשים לצורך ביצועה.

לקריאת הצעת ההחלטה לחצו כאן

לקריאת הודעת מזכיר הממשלה בנושא לחצו כאן