החל יישום תהליך הערכת השפעות רגולציה (RIA) בחוק רישוי עסקים

במסגרת התיקון האחרון לחוק רישוי עסקים, אשר עתיד להיכנס לתוקף ביום 1.1.2019, נקבע כי תקנות, צווים או מפרטים אחידים שיקבעו מכוח החוק יעברו תהליך הערכה של עלויות יישומם על ידי ועדה מייעצת. לצד זאת נקבע כי הוראות הנוגעות לעסקים בעלי מורכבות מיוחדת או שפעילותם יוצרת רמת סיכון גבוהה לפגיעה בסביבה, לא יעברו את תהליך בחינת העלויות בתנאי שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים: (א) סוג העסק נכלל ברשימה שפורסמה ברשומות; (ב) העסק מדווח למפל"ס (מרשם הפליטות וההעברות לסביבה). יצוין כי מפעלי תעשייה המקיימים פעילות שמנויה בתוספת השנייה לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012 מחויבים בדיווח שנתי למפל"ס. המרשם פתוח לציבור ומציג נתונים אודות פליטות חומרים מזהמים לסביבה, הזרמות של שפכי מפעלים והעברות של פסולת לסילוק או לטיפול.

בהתאם לכך, התפרסמה לאחרונה רשימה ראשונה של סוגי עסקים המגלמים מורכבות מיוחדת או סיכון גבוה לסביבה, אשר הוראות שיקבעו לגביהם לא יעברו תהליך מקדים של בחינת עלויות יישומן. סוגי העסקים שנמנו ברשימה כוללים תחנת דלק ותדלוק, שינוע ואחסון דלק ומסופי דלק.

לעיון ברשימה שפורסמה לחצו כאן.