חומרים מסוכנים

דו"ח מסכם לשנת 2015 בנושא פסולת מסוכנת – התפרסם

לאחרונה התפרסם במשרד להגנת הסביבה דו"ח תמונת מצב – טיפול בפסולת מסוכנת בישראל (2015). דו"ח זה מסכם את הפעילות בתחום הפסולת המסוכנת: מאפייני הפסולת המסוכנת בישראל וסוגיה, דרכי הטיפול בה,...

עדכון לקוחות: יבוטלו אגרות להיתרים סביבתיים

לקוחות וידידים שלום, אנו מבקשים לעדכנכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר להערות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה שמבקשים לבטל את חובת תשלום האגרות לשורה של היתרים סביבתיים ובהם היתר...

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה

בחודש אפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. התיקון מציע לקבוע כי אין חובת דיווח אודות פליטת...

דו"ח רבעוני ראשון של התכנית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה

ביום 04.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה את הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת 2016, של יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה. לפי האמור בדו"ח, נמנו מספר יעדים:...

רשימה מתוקנת של חומרים מזהמים המדווחים למפל"ס, פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם לעיון ולהערות הציבור רשימה מתוקנת של חומרים מזהמים, שיש לדווח על פליטתם למרשם, לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. יש...

תורחב סמכות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בחוקים סביבתיים

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה ביום 09.02.2016 את צו בתי המשפט לעניינים מנהליים המרחיב את סמכויות בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בתחומים נוספים. הצו טרם פורסם ברשומות, וצפוי להיכנס לתוקף בתוך...

פורסמו לציבור הנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור בתחנת דלק

ביום 26.01.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם את ההנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור (כולל פיאזומטרים) בתחנת דלק, לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997. ההנחיות כוללות,...

לפידות-חלץ עומדת לפני פתיחת חקירה פלילית בגין גרימת מפגעים סביבתיים

ביום 05.01.2016 פורסמה באתר The Marker כתבה מאת ערן אזרן שכותרתה: "לפידות-חלץ נופלת ב-8.3%; המשרד להגנת הסביבה שוקל לפתוח בחקירה פלילית נגד החברה". לפי הנאמר בכתבה, באתר הקידוחים של חברת...

בית המשפט ביטל את החלטת ראש העיר חיפה לבטל את רישיון העסק של תש"ן

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה פסק בעתירה המנהלית שהגישה חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נגד ראש העיר חיפה ואחרים, כנגד החלטת ראש העיר לבטל את רישיון העסק של העותרת לחוות המכלים...

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לתנאים הכלליים בהיתר הרעלים

בחודש דצמבר פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון של התנאים הכלליים בהיתר הרעלים. השינויים העיקריים שנכללו בעדכון נוגעים לדרישות לאחסון הרעלים, לנוכחות בעת סיורים בעסק של הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה,...