המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת הנחיות לתפעול ולתחזוקת מפרידי שומן

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת ההנחיות לתפעול ולתחזוקת מפרידי שומן להערות הציבור. ההנחיות נועדו לשמש כלי עזר לעסקים המחויבים להשתמש במפרידי שומן לטיפול בשפכים תעשייתים, ומהוות עבורם הנחיות מקצועיות מומלצות לתפעולם.

רשות המים והמשרד להגנת הסביבה פרסמו  לאחרונה הנחיות להסרת אולמות אירועים, קניונים ומסעדות שצריכת המים שלהם קטנה מ-5 מ"ק מתוכניות ניטור שפכים של תאגידי מים וביוב. בהנחיות אלה נקבע כי עסקים העונים להגדרה יוחרגו מתוכניות לניטור שפכים עד לתאריך 31.12.2017, וכי לאחר מועד זה ידרשו להציג אסמכתאות לטיפול נאות בשפכים על מנת לא להכלל בתכניות. בהקשר זה, לפי טיוטת התקנות החדשה עסקים שיוכיחו עמידתם בהוראותיה עד ליום 1.1.2018 יופטרו מתכניות הניטור.

הנחיות אלה מתפרסמות בהמשך לתיקון לכללי תאגידי מים וביוב בנושא, שפטר עסקים אלה מדיגום במידה שהוכיחו תחזוקה נאותה של מפריד השומן.

המועד האחרון להגשת הערות הציבור הוא ביום 22.10.2017.

לקריאת הנוסח המוצע להנחיות לחצו כאן